รับปรึกษากฎหมายและอรรถคดี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ติดต่อ Line ID : T.G.GROUP รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร คดีเงินกู้ ค้ำประกัน จำนอง ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อฯ โทร 094-6848668 "คำพิพากษาของศาลย่อมเป็นอันเด็ดขาด" "ผู้เสียหายเท่านั้นจึงมีอำนาจฟ้องคดี" "ถ้าโจทก์ไม่นำสืบจำเลยย่อมพ้นผิด" "หน้าที่นำสืบย่อมตกอยู่แก่โจทก์" "ความเป็นธรรมนั่นแหละคือความเสมอภาค"

DOWNLOAD

ระเบียบต่างๆ

ข้อสอบเนติคลิก
กฎหมาย
พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา


ประมวลกฎหมาย

กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ข้อกำหนด
กฎกระทรวง
ประกาศ
คำสั่ง
ระเบียบ
ข้อกำหนด
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ


กฎหมายต่างประเทศ


แบบฟอร์มต่างๆ

สำนักงานที่ดิน
แบบฟอร์มศาล งานคดี
แบบฟอร์มจดทะเบียน
งานธุรกิจต่างด้าว
ขอใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุน ( BOI )

1.การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ( F PA PP)
  5.ระบบงานบัตรส่งเสริม F GA CT
  6.งานที่ดิน F LD LO

  จดทะเบียนแรงงาน


  รายละเอียดแบบฟอร์ม

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)
  ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9
  ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9 (ภายใต้ MOU ปัจจุบันมี 3 ประเทศ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เป็นผู้ใช้แรงงานระดับล่าง)
  ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
  ตท.4 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
  ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
  ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่
  ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

   1. กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม


  2. กรณี 
  1.เพิ่ม/ เปลี่ยนตำแหน่งงาน และ/หรือลักษณะงานในสถานประกอบการ
  เดิม และ/หรือสถานประกอบการแห่งใหม่
  2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม 

  ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9 ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
  1.คนต่างด้าวรายใดเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนนั้น งานที่เข้ามาทำนั้นต้องมีลักษณะเป็นงานอันจำเป็นและเร่งด่วนถึงขนาด ซึ่งถ้าไม่รีบทำงานดังกล่าวแล้ว น่าจะเกิดความเสียหายขึ้น โดยมีระยะเวลาแล้วเสร็จได้ภายใน 15 วัน
  2.การทำงานที่มีลักษณะเป็นงานบริหารและวิชาการ และไม่ได้มีระยะเวลาแน่นอนเช่นการทำงานทั่วไป แต่มิใช่งานที่จะต้องกระทำในทันที หากไม่กระทำงานนี้ในขณะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น งานดังกล่าวจึง มิใช่งานอันจำเป็นและเร่งด่วน

  ตท.13 Download
  ตท.15  สำหรับผู้ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และมีหลังสือเดินทางแล้ว Download
  คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
  รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาต (BOI, การนิคม)  เอกสารอื่นๆ (เพิ่มเติม)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)
  แบบหนังสือรับรองการจ้าง
  แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
  แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
  ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
  แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขออนุญาตทำงาน)
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงาน)
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณี ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงาน/การขอรับ
  ใบอนุญาตทำงาน/การขอเปลี่ยนการทำงาน หรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ในการ
  ทำงาน/การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน แทนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา)

  แบบฟอร์มคำร้องขอรับใบอานุญาตทำงาน (MOU)
  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (MOU)
  แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทย กับ ...
  แบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
  ราชอาณาจักร

  แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
  Download

  แบบฟอร์ม / คำร้อง ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ พ.ศ. 2554
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)
  แบบคำร้องขอจ้างคนต่าวด้าว สำหรับสำนักงานจัดหางานจังหวัด PDF | DOC
  แบบคำร้องขอจ้างคนต่าวด้าว สำหรับสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 PDF | DOC
  แบบคำร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว (แบบ ท.ต.1) PDF | DOC
  แบบคำร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว (แบบ ท.ต.1) เฉพาะบุตร PDF | DOC
  แบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (แบบ ตท.8) Download
  แบบหนังสือรับรองการจ้าง Fillable form
  ใบรับคำขอ ตท.8 Download
  แบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว (รวมทั้งชุด)


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขออนุญาตจัดตั้งขยายโรงงาน
  แบบ ร.ง. 3 (คำขอรับใบอนุญาต)/ขยายโรงงาน

  แบบ ร.ง. 3/1 (คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

  แบบ ร.ง. 3/2 (คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

  แบบฟอร์ม ฌ.อก.

  แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

  แบบฟอร์ม ใบแจ้งการโอนประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

  แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

  แนะนำโรงงาน

  ตารางบัญชีโรงงานที่ต้องมีมาตรฐานการควบคุมดูแลพิเศษ

  อัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

  หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

  คำขอทั่วไป ใบแจ้งทั่วไป

  ใบแจ้งการเสียค่าธรรมเนียม
  แบบฟอร๋มเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
  คำขอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  แบบฟอร์มสำนักควบคุมวัตถุอันตราย
  ฟอร์มหม้อน้ำ/ก๊าซ
  จดทะเบียนเครื่องจักร
  ขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุห้องปฏิบัติการ


  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  แบบฟอร์มกรมทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

  1.สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  2.เครื่องหมายการค้า
  3.ลิขสิทธิ์
  4.ความลับทางการค้า
  5.สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
  6.แผนผังวงจรรวม
  7.การผลิต ผลิตภัณฑ์ซีดี

  You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

  Free Backlinks
  Free BacklinksFree Auto Backlink Exchange Service
  free Backlink Submit ExpressSubmit Express - SEO Services
  AllNewsSite Link Exchange