รับปรึกษากฎหมายและอรรถคดี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ติดต่อ Line ID : T.G.GROUP รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร คดีเงินกู้ ค้ำประกัน จำนอง ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อฯ โทร 094-6848668 "คำพิพากษาของศาลย่อมเป็นอันเด็ดขาด" "ผู้เสียหายเท่านั้นจึงมีอำนาจฟ้องคดี" "ถ้าโจทก์ไม่นำสืบจำเลยย่อมพ้นผิด" "หน้าที่นำสืบย่อมตกอยู่แก่โจทก์" "ความเป็นธรรมนั่นแหละคือความเสมอภาค"

การขอคืนของกลาง

S.P. Law Office | 20:20 |

กรณีที่ทรัพย์สินใดทำหรือมีไว้เพื่อกระทำความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นของผู้ใด ดังประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 บัญญัติว่า"ทรัพย์วสินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นของผู้กระทำความผิดและทีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่"หลัก

1.เป็นทรัพย์สินที่มีไว้หรือทำความผิด

2.ให้ริบทรพย์นั้นเสียทั้งสิ้น

3.ไม่ว่าเป็นของผู้กระทำความผิดและผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ได้แก่ ปืนเถื่อน ยาบ้า ระเบิด ของหนีภาษี ธนบัตรปลอม ฯลฯ (ฎ.9226/47,1756/50)

ข้อสังเกต

ปืนมีทะเบียน มิใช่ ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด ฎ.991/50 เว้นแต่นำปืนมีทะเบียนนั้นไปใช้ในการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจริบได้

ผลคือ ศาลจะริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นของผู้กระทำความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ ฎ.2090/42

ข้อสังเกต

แม้ ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด โจทก์ไม่ขอให้ริบ ศาลก็สั่งริบได้ เพราะเป็นบทบังคับเด็ดขาด ฎ.4016/45

เมื่อริบทรัพย์สินแล้ว ทรัพย์สินที่ริบตกเป็นของแผ่นดิน และต้องมีอยู่ด้วย ฎ.6324/49

มาตรา 33 ในการริบทรพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ด้วย คือ

1.ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือ

2.ทรัพย์สินซึ่งบุคคล ได้มาโดยการกระทำความผิด

เว้นแต่ ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด

นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายเฉพาะ ข้อความนี้หมายถึงกฎหมายบัญํติไว้เฉพาะ

ว่ามีอำนาจริบตามกฎหมายนั้น เช่น พรบ.ศุลกากร ฎ.9157/53 พรบ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 102 ฎ.1150/51

กรณีหากศาลไม่มีอำนาจริบตามกฎหมายเฉพาะต้องพิจารณาต่อไปว่า ตามกฎหมายอาญา สามารถริบได้หรือไม่ หากไม่ได้ก็ริบไม่ได้

ทรัพย์สินซึ่งได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หมายถึง ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรง คือจะต้องเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในการกระความผิดนั้น

เช่น ขับรถปาดหน้าเพื่อปล้นทรพย์ฎ.686/29 ขับรถคุ้มกันพวกปล้นทรัพย์ ฎ.5845/31 ใช้รถดักซุ่มรอเพื่อฆ่าผู้อื่น ฎ.2091/30 ใช้รถจักรยานยนต์แล่นประกอบขนาบข้างรถจักรยานยนต์ผู้เสียหายเพื่อ วิ่งราวทรัพย์ ฎ.8282/53 ใช้รถติดตามรับเงินคดี กรรโชก ฎ.2117/32 ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่น ถึงแก่ความตาย ฎ.595/51 จำเลยใช้อาวุธปืนตบผู้เสียหาย ฎ.6107/41 เหล่านี้รถที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ดี ปืนก็ดีศาลมีอำนาจริบเสียทั้งสิ้น

ข้อสังเกตุ

หากรถไม่ได้ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรง เช่น ใช้เพื่อความสะดวกในการพาทรัพย์ไป หรือหนีเพื่อพ้นการจับกุม ริบไม่ได้ ฎ.3857/53

กรณีขนยาเสพติด

สังเกตุหากจำเลยซุกซ่อนเมทแอมเฟตามีไว้ใต้เบาะในรถยนต์ของกลาง หาได้ดัดแปลงสภาพรถยนต์ของกลางทั้งสองคันเพื่อซุกซ่อนยาเสพติดให้โทษแต่อย่างใดไม่ รถยนต์ของกลางทั้งสองคันจึงมิใช่รถที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษฯ ฎ.2548/49

แต่หากปรากฎว่า ข้อหาจำหน่ายฯ แม้ไม่ดัดแปลงรถก็ริบได้เพราะได้ใช้รถยนต์ส่งของให้ลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของการจำหน่าย ฎ.1150/51

อย่างไรก็ดี แม้ศาลจะไม่มีอำนาจในคดีหลัก ก็สามารถริบได้ในคดีสาขา เมื่อโจทก์ขอ ตาม พรบ.มาตรการในการปราปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ หากปรากฑว้าทรัพย์สินนั้นเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด ฎ.4655/53

การกระทำความผิด หมายถึง เป็นความผิดอาญาและมีการกระทำความผิด และคำว่า ในการกระทำความผิด ต้องเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องด้วย

สรุป

1.ต้องมีการฟ้องจำเลยในความผิดฐานใดฐานหนึ่ง

2.พิสูจน์ความผิดแล้ว

3.ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด

4.ริบได้

ทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา 35 ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให่ริบ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาลจะพิพากษาให้ทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือ ทำลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้

อ้างอิง หนังสือหลัก และ คำพิพากษากฎหมายอาญา ,คำพิพากษาศาลฎีกา

Category:

S.P.LAW OFFICE รับปรึกษากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร:
S.P.LAW OFFICE โดยทนายความเศรษฐพิชญฤ์ สีหามาตย์ รับปรึกษากฎหมาย และอรรถคดี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก ที่ดิน ค้ำประกัน จำนอง เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ขายฝาก แรงงาน ลิขสิทธิ คดียาเสพติด คดีฟ้องหย่า เช็ค แชร์ ฉ้อโกง รับรองบุตร จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทำวีซ่า ของใบอนุญาทำงาน ฯลฯ ติดต่อ โทร (+66) 094-684-8668 อีเมล์ Lawyer_gorge@hotmail.com Line id: t.g.group website:www.lawyersthai.com

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Free Backlinks
Free BacklinksFree Auto Backlink Exchange Service
free Backlink Submit ExpressSubmit Express - SEO Services
AllNewsSite Link Exchange